DBI Certificeret BrandsikringBrandsikring af bolig, erhverv og byggeri

Brande er ødelæggende på flere parametre, da der kan være store omkostninger og risici forbundet, hvis du ikke har taget højde for brandsikring - uanset om det drejer sig om private boliger eller større erhvervsbygninger.

For erhverv er bl.a. medarbejdere, IT-udstyr og evt. varelager i fare ved tilfælde af brand. Derfor er brandsikring og en konkret brandstrategi en nødvendig investering, men skam også lovpligtig for erhverv.

 

+ Sådan arbejder vi med brandsikring:

 

En god brandstrategi skal dække bredt

Hurtig slukning af branden kan være afgørende for, hvorvidt du kan fortsætte dit virke på den anden side af brandskaderne. Brandtilfælde kan tvinge din produktion til driftsstop, og i værste tilfælde kan du miste dine kunder til konkurrenterne.

Ikke alle erhverv kan overleve konsekvenser som disse, og derfor anbefaler vi på det kraftigste, at du får udarbejdet en professionel brandstrategi.

Af brandsikringsløsninger kan vi bl.a. tilbyde følgende:

Hvilke løsninger du har behov for at undersøge nærmere, afhænger af mange forskellige faktorer hos jer - f.eks. bygningens størrelse, værdier og krav fra forsikringsselskab. 

 

Brandbrochure

 

Brandsikring af byggeri og erhverv

 

Kontakt os for rådgivning

Du er velkommen til at kontakte vores brandeksperter, hvis du ønsker professionel sparring i din søgning efter en optimal brandstrategi af dit erhverv eller bolig.

Ring på telefon 70 20 21 12 eller skriv til bagger@bagger-laase.dk.

 

Spørg vores brandekspert Jesper

Jeg er DBI-godkendt installatør og kan rådgive dig om brandsikring

Jesper Rasmussen

Afdelingsleder, Brandsikring

70 20 21 12

Jesper Rasmussen Profilbillede

Løsninger inden for brandsikring

Samarbejde figur

 

ABDL Automatisk brandsikring

 

Automatisk brandsikring med ABDL

ABDL står for 'Automatisk Brand Dør Lukning' og er en uundværlig sikringsløsning i alle større bygninger, hvor der færdes mange mennesker.

I mange større bygninger er det et krav, at branddøre er styret af et ABDL-anlæg. Selvom det ikke altid er et lovkrav i mindre bygninger, er et automatisk system, der træder i kraft ved brand, en særdeles god idé, der kan redde menneskeliv.

ABDL virker ved, at røgalarmerne er koblet på et system af elektromagneter i dørene, så når alarmerne opfanger røg, bliver dørene automatisk lukket.

 

Aspirationsanlæg

 

Aspirationsanlæg til krævende miljøer

Virksomheder der arbejder med krævende miljøer som f.eks. serverrum, kritisk beskidte rum eller lokaler med højt til loftet, er et aspirationsanlæg en optimal løsning.

Systemet fungerer ved et rørledningssystem som installeres og kan overvåge luften. Anlægget suger konstant luft igennem de forskellige huller i rørene og kan straks melde om uregelmæssigheder i temperaturen og luften. Dette kunne f.eks. være i et serverrum hvor systemet indstilles til at reagere, hvis eksempelvis en harddisk brænder af.

 

Branddetekteringsanlæg

 

Branddetekteringsanlæg for mindre erhverv

Branddetekteringsanlæg er en alarmeringsløsning, der er fordelagtig for mindre erhverv, som ikke har de økonomiske midler eller behov for at installere store ABA-anlæg. Der er med andre ord skåret nogle af de dyrere elementer fra, så mindre virksomheder også kan forbedre deres brandsikkerhed.

Ved at udvælge de områder eller bestemte rum med høj risiko i virksomheden, kan der installeres branddetekteringsanlæg udelukkende i disse.

 

Brandventilation

 

Udledning af giftig røg i bygningen

Ventilation og udluftning (ABV-anlæg) er altafgørende systemer, når man taler om optimering af brandstrategien i virksomheder.

Det er installationer, der kan ende med at redde liv, fordi ventilationen og udluftningen ikke blot er med til at sikre en større sigtbarhed og dermed holde flugtveje sikre, men det sørger også for at lede giftig røg ud af bygningen. ABV-anlægget hjælper også med at mindske den høje temperatur som opstår ved brand, hvilket også kan redde menneskeliv.

 

Intern varslingsanlæg

 

Talevarsling giver klar besked i krisesituationer

Talevarsling er et redskab til evakuering af bestemte bygninger, eller helt områder inde eller ude. Det er et kalderedskab, der tillader virksomheder direkte og tydeligt at give besked til en bred menneskeskare, hvis en brand eller andre nødsituationer skulle opstå.

Et talevarslingsanlæg er med andre ord den mest effektive måde at kommunikere, forebygge frygt og give retningslinjer direkte til de involverede, uden frygt for at overse nogen.

 

Multikriterie detektorer

 

Trådløse brandalarmer & multikriterie detektorer

En brandalarm med multikriterie detektorer har indbygget intelligens, så flere detektorer kan tale sammen. Derfor er det hensigtsmæssigt at installere en trådløs brandalarm steder, hvor det er svært eller umuligt at trække ledninger som f.eks. i fredede bygninger eller på en byggeplads (WES3). Multikriterie detektorer er også ofte anvendt i bl.a. hoteller og plejehjem.

Når en enkelt branddetektor bemærker røg i et område, vil de øvrige brandalarmer blive aktiveret, da de er forbundet til hinanden. Det betyder, at der hurtigt kan handles på en alarm og at mange personer derved kan evakueres hurtigt.

 

Beredskabsplan

 

Beredskabsplan: Vær forberedt i pludselige kriser

En beredskabsplan er en manual, der er designet til at give virksomheden overblik og gøre de ansatte handlingsdygtige i pludselige, kritiske situationer, hvor tid er en væsentlige faktor.

Det er altså en konkret handlingsplan, der udarbejdes til ethvert scenarie, der inkluderer flere mennesker samlet på ét sted. I tilfælde af brand vil virksomhedens beredskabsplan bl.a. indeholde en manual for hurtig evakuering, brandsikring og røgudluftning, så alle kan være mest muligt effektive, hvis krisen står opstår.

 

Orienteringsplan ved brand

 

Opdateret orienteringsplan er lovpligtigt

Et vigtigt område inden for ens brandstrategi er også opdateret orienteringsplaner, da det er altafgørende for, at røgdykkere kan finde rundt i bygningen ved tilfælde af brand. Derfor er det også lovpligtigt at være i besiddelse af en opdateret orienteringsplan.

Vi udarbejder orienteringsplaner på vores professionelle tegnestue. Det gør vi både i forbindelse med montering af nye brandanlæg, samt i forbindelse med det årlige servicetjek. Når vi udfører servicetjek, sikrer vi os, at orienteringsplanen overholder de nyeste gældende regler, der fastsættes af DBI.

 

Flugtvejsplaner krav

 

Få attraktiv pris på flugtvejsplaner

Flugtvejsplaner i forbindelse med montering af brandanlæg er også et lovkrav. Vi udarbejder dog ikke selv flugtvejsplaner, men har vi udarbejdet en orienteringsplan for din virksomhed, kan vi formidle kontakten videre til brandrådgivere, der kan varetage opgaven med flugtveje og nødudgange.

Vi har tætte samarbejdspartnere, så du kan tilbydes en attraktiv pris på flugtvejsplaner. Når vi har udarbejdet orienteringsplanen på vores tegnestue, er en del af forarbejdet også lavet, hvilket medfører en billigere pris på en flugtvejsplan.

 

Brandmandspanel

 

Brandmandspanel giver overblikket

Ved større eller komplekse bygninger kræves et redskab, så beredskabet hurtigere kan danne sig et overblik i en brandsituation.

Det skal være tydeligt hvilke brandsystemer er aktive og hvor de befinder sig - dette kan et brandmandspanel hjælpe med.

Kravet om et brandmandspanel vil allerede fremgå i den brandstrategirapport der udarbejdes før bygningen opføres og vil derfor være er direkte krav i byggetilladelsen.

 

Brand i el-tavler

 

Undgå at branden opstår i el-tavlen

For mange virksomheder oplever, at branden starter i deres el-tavle, hvorefter den spreder sig til større dele af bygningen. Vi hjælper med at installere et intelligent system, der kan lave en detektering, inden varmen i el-tavlen bryder ud i en voldsom brand.

+ Se vores 5 gode huskeregler til at undgå brand fra el-installationer

Mens driften kører på fuld kraft, bruges et varmefølsomt kamera til at fotografere el-tavlen, hvor de løse el-forbindelser registreres og gør det muligt at forebygge eventuelle fejl eller skader. Dette system vil overvåge dine el-tavler og vil være koblet sammen med dit ABA-anlæg, så det hele tiden har øje på alle de områder, der kan have en forhøjet risiko for brand.

 

Brandsikring i Danmark

De to historiske brande i København

De danske lovkrav er i dag formet af mange års historie om, hvordan Danmark eksempelvis i 1728 og 1795 oplevede to af de største brande i Europa. Disse brande forårsagede økonomiske tab, hjemløshed i store dele af København og ødelæggelse af unikke dokumenter.

Siden dengang er danskerne blevet bedre til at sikre sig imod brand for at undgå tab af menneskeliv – både hos erhverv og i private boliger.

 

Fokus på brandsikring i hele Skandinavien

Selvom vi er blevet bedre til at brandsikre, er der stadig ca. 50 personer, der hvert år omkommer i forbindelse med brand i Danmark.

Vores nabolande har sat meget ind på at højne brandsikkerheden – og det har også været i fokus de sidste mange år i Danmark. Det har gjort, at mange flere har været opmærksomme på, at bygninger og boligen skal brandsikres, når den opføres, men også at der med stor fordel kan brandsikres efterfølgende.

Det vigtige er, at man foretager sig sine sikkerhedsforanstaltninger mod brand – især ved udsatte persongrupper. 

Som nedenstående kurve viser, så har der været en positiv tendens i retning af færre omkomme i brand de senere.

 

 + Antal dødsbrande og omkomne i brand siden 1983 

Brandsikring i Danmark

 

Hvordan undgår man at branden spreder sig?

Den muligvis hyppigste årsag til hurtig spredning af en brand er åbne døre. Derfor er det, i mange store erhvervsbygninger med stor gennemgang af mennesker, ikke blot en god idé, men også lovpligtigt, at der installeres et ABDL-anlæg.

ABDL står for ‘Automatisk Brand Dør Lukning’ og interagerer med røgalarmer i dørene. Registrerer sensorerne røg, sender de signaler til dørene, der får dem til at lukke øjeblikkeligt. Således begrænses branden til det rum, hvor den udbrød.

 

Skal brandalarmen flyttes ved ommøblering?

En virksomhed bør altid være opmærksom på eventuelle forbedringsmuligheder i sin brandstrategi. Det gælder særligt, hvis der sker ændringer i lokalet - eksempelvis ommøblering eller flytning rundt i bygningen. Overvej da om flugtvejene stadig er helt frie, samt hvorvidt brandalarmen og røgdetektorer skal flyttes eller kan blive siddende. Undersøgelse af dette kræver ofte rådgivning fra en brandekspert.

Det samme gælder, hvis virksomheden køber nyt elektronisk udstyr. Det skyldes, at kabler udgør en særlig brandfare. Heldigvis findes der moderne brandalarmeringssystemer, som branddetekteringsanlæg, som kan måle bl.a. temperaturændringer og røgpartikler i luften. 

 

Automatisk systemer passer på medarbejderne

Medarbejdernes sikkerhed bør altid være førsteprioritet, når virksomheden rammes af en brand. Automatiske systemer kan dog sikre virksomhedens værdier. Brandskabe kan holde flammerne fra eksempelvis vigtige dokumenter og andre værdier, der kan være altafgørende for virksomheden.

Når det kommer til brandsikring af en virksomhed, er det ikke nok at være reaktiv. De rette sikkerhedsforanstaltninger skal være på plads, hvis ikke medarbejdere og værdier skal udsættes for fare.

Kontakt vores brandeksperter på telefon 70 20 21 12 eller skriv til bagger@bagger-laase.dk for rådgivning om en optimal brandstrategi.

 

Brandstrategi FAQ

 

Gode råd til at undgå brand i boligen

1. Gode råd mod brand - Sluk altid alt

1. Sluk altid alt

Det lyder meget banalt, men mange brande opstår, fordi man f.eks. har glemt at slukke komfuret eller brødristeren. Det er vigtigt, at alle elektriske apparater bliver slukket, når du er færdig med at bruge det.

 

2. Gode råd mod brand - Tjek elinstallationer

2. Tjek jævnligt dine elinstallationer

Husk at holde øje med dine elinstallationer, fordi det er ofte her, at brandårsagen kan findes. Det kan skyldtes dårligt udførte elinstallationer, men det kan også være rotter og mus. Dyrene gnaver i ledningerne, der kan føre til brand.

 

3. Gode råd mod brand - Hold øje med levende lys

3. Hold altid øje med levende lys

Det er hyggeligt med levende lys, men tændte stearinlys er noget, som kan antænde en brand hurtigt. Du bør derfor altid være i samme rum, som de tændte levende lys. Især i julemånederne er adventskranse en hyppig årsag til brand.

 

4. Gode råd mod brand - Ryg ikke i sengen

4. Ryg aldrig i sengen eller på sofaen

Nogle falder i søvn med en cigaret i hånden, som kan starte en brand lynhurtigt. Forsøg derfor at undgå at ryge i sengen eller andre steder, hvor sandsynligheden for, at du falder i søvn, er stor.

 

5. Gode råd mod brand - Ikke samme stikkontakt

5. Kobl ikke for mange apparater til samme stikkontakt

Hvis du har en forlængerledning med mange forskellige el-apparater tilsluttet, kan det være brandfarligt. Når mange enheder bliver tilsluttet den samme stikkontakt, er der risiko for en kortslutning.

 

6. Gode råd mod brand - Forlad ikke hjemmet under madlavning

6. Forlad aldrig hjemmet, imens du er i gang med at lave mad

Når man laver mad, kan der gå brand i både pander og gryder, hvis man ikke holder øje med maden, imens den tilberedes. Derfor bør du aldrig forlade dit hjem, hvis du er i gang med at lave mad.

 

7. Gode råd mod brand - Undgå ukrudt der brænder

7. Pas på, når du brænder ukrudt

Om sommeren og især i tørre perioder er det vigtigt, at du er varsom, når du bruger ukrudtsbrænderen. Hvis du kommer for tæt på huset, kan det resultere i en indvendig brand.

 

8. Gode råd mod brand - Fyrværkeri og gasflasker

8. Opbevar ikke fyrværkeri og gasflasker i huset

Overskud af fyrværkeri eller ekstra gasflasker kan være oplagt at opbevare i hjemmet, men det er aldrig hensigtsmæssigt. Brand kan opstå, hvis fyrværkeriet antænder. Opbevar gasflasker og fyrværkeri i stedet i f.eks. skuret.

 

9. Gode råd mod brand - Alkohol i blodet

9. Pas på at falde i søvn med alkohol i blodet

Det kan være meget fristende at lave mad til sig selv efter en bytur. Nogle nyder også en cigaret, men falder så i søvn, fordi de er fulde. Det er vigtigt, at du ikke laver mad eller andet, der kan igangsætte en brand, hvis du falder i søvn imens.

 

10. Gode råd mod brand - Pas på grillen

10. Pas på grillen

Når du griller, bør du aldrig hælde benzin, sprit eller andre brandfarlige væsker på grillen. Branden opstår ekstremt hurtigt, hvis du gør brug af de farlige væsker, imens du griller.

 

Nyeste anmeldelser
fra vores kunder

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Super service, svarer og kommer omgående, dygtige montører der har svar og lyst til at løse alle låseopgaver med et smil og faglig dygtighed.

Anders Elgen

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Super god service og høflige medarbejdere. Det gik dejlig hurtigt og de ryddede pænt op efter sig, intet skidt at sige herfra.

Nanna Hvitfeldt Appel

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Vil til hver en tid bruge Bagger låse og alarm. Bedre håndværk finder man ikke. Produkterne er i top og af bedste kvalitet. Kan varmt anbefale firmaet til både private og erhverv.

Frederik Postborg

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tak til jer for hurtig udrykning, da vi ikke kunne komme ind til en borger - 10 minutter udrykningstid er der ikke mange der kan prale med!

Sorø Ældrepleje

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Super god service. Og de kan virkelig deres håndværk.

Palle Bjerrisgaard

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Har benyttet dem som firma, behagelig konsulent, kompetent, fin rådgivning.

Søren Skovgaard

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Fik opdateret mit tyverisikringsanlæg af Bagger Låse & Alarm. Hurtigt og effektivt og god service.

Steen Enrico Andersen

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Fremragende service, de kom og leverende varen, var super flinke og smilende. Havde sådan en god oplevelse og mit hjem var atter sikkert igen. Kan klart anbefales.

Ole Høj

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Super professionelt firma med faglig og ledelsesmæssig høj kompentence.

Irene Diget

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Kan varmt anbefales. Handlet med Bagger i 20 år. Høj kvalitet og høj service.

Hilmer Juhl Christiensen

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Bagger Låse kan kun anbefales - Meget tilfreds!

Frank Ditmar

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Bagger er lige blevet færdig med vores nye bygning - jeg kan på det varmeste anbefale dem :)

Vending Automater ApS

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Kan godt anbefale at bruge dem, hurtig respons og forståelse for ens situation.

Lisbet Nielsen

⭐️⭐️⭐️⭐️

Responsum anbefaler - både til alarm og SALTO KS adgangskontrol.

Responsum

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Dygtig, hurtig og meget professionelt arbejde af Ricki Andersen fra Bagger Låse. Kan varmt anbefale dette firma.

Tina Rosendhahl

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Vi har brugt Bagger flere gange i firmaet til låsesystemer og nøgler, vi er yderst tilfredse med servicen og ydelserne.

Jonas Vignal-Olsen

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Hurtig og effektiv montering af alarm. Supergodt tilfreds.

Vinylbaronen Slagelse

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Vi står og skal på ferie i dag og jeres gode folk greb opgaven og fik den løst på under 2 timer. Tak for en super oplevelse og mega god service HELE vejen igennem.

Mette Bech Elsgaard

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Kan desværre kun give 5 stjerner, Bagger Låse & Alarm har helt klart fortjent 10 store stjerner.

Niklas Pandell

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Havde en episode natten til søndag, hvor jeg havde mistet mine nøgler. Mødte en glad og smilende låsesmed og er fuldt ud tilfreds med servicen.

Kristian Girstø Bay

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Forrige søndag havde jeg haft indbrud og i løbet af en halv time stod der en låsesmed fra Bagger. Det var super service i en dårlig situation og I må rose dem der var her for godt arbejde.

Lisbet Nielsen

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Professionelt firma med gode produkter af høj kvalitet. Enormt serviceorienteret og altid klar med en løsning på problemerne. Det er en fornøjelse at samarbejde med Bagger Låse.

Naboskab ApS

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Lynhurtigt service 👍

Renè Sørensen

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Super god service. Jeg er meget tilfreds.

Jens Lykkedal Olsen

Top

Kontakt os - Døgnvagt service

Kontakt os - Døgnvagt service

Din besked sendes - vent venligst