Brandventilation (ABS) krav

Brandventilation & RøgudluftningHvorfor brandventilation?

Røg er en meget hyppig årsag til, at personer ikke når ud af brændende bygninger i tide. Med en røgforgiftning bliver man nemlig hurtig bevidstløs, og røgen er derfor i høj grad livstruende.

Brandventilationsanlæg minimerer denne risiko og giver i stedet en sikkerhed, da anlægget leder den giftige røg ud af bygningen. Dermed kan flugtveje holdes sikre, og ABV-anlægget hjælper også med at mindske den høje varme under brand.

Desuden er brandventilationen årsag til, at redningspersonel har bedre udsyn ved brandtilfælde, da sigtbarheden er væsentligt bedre grundet den reducerede røg. Med et brandventilationsanlæg skrider branden langsommere frem, hvilket giver flere værdifulde minutter til at redde bygningskonstruktionen.

 

Brandventilation DBI godkendt

 

Hvordan virker brandventilation?

Brandventilationen består af mange åbninger, der placeres øverst i det pågældende rum, eksempelvis via ovenlysvinduer. Disse lemme har til hensigt at lede den giftige røg ud af bygningen. Andre åbninger placeres i bunden af rummet, hvor der ventileres luft udefra og ind i rummet.

Denne cirkulation af luft er især nødvendig i rum, hvor man ønsker at evakuere personer effektivt samt at redde bygningskonstruktionerne og inventar.

Brandventilation og røgudluftning bliver som regel installeret, når bygningsmyndighederne kræver det i forbindelse med byggetilladelsen. Det er bygherrens pligt at dokumentere den korrekte dimensionering af de anlæg, der kræves. Dog stilles der ikke de samme krav om type-testede røgudluftning ved åbninger som ved brandventilation. 

 

Brandventilation Brochure

 

Serviceeftersyn og vedligehold  

Brandventilationsanlæg skal både efterses og vedligeholdes. Derfor skal du sørge for, at der er en driftsansvarlig, der kan udføre regelmæssig egenkontrol, og at dit anlæg får de obligatoriske serviceeftersyn af en ABV-certificeret virksomhed.  

Påkrævede brandventilationsanlæg, der er installeret siden 1. august 2014, er underlagt reglerne i DBI’s retningslinje 027 for serviceeftersyn og vedligehold samt en årlig inspektion fra et akkrediteret inspektionsfirma (DBI eller RMG). 

Vi har godkendelse til at projektere, installere, servicere og vedligeholde både termiske (ABV-T) og mekaniske (ABV-M) brandventilationsanlæg. Det vil sige, at vores certificering gælder for brandventilationsanlæg efter DBI-retningslinje 027, der er udformet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Vi står til rådighed, hvis du har brug for professionel vejledning ift. Hvilken løsning, der egner sig bedst til dit erhverv. Kontakt os gerne på telefon 70 20 21 12 eller skriv til bagger@bagger-laase.dk.

god rådgivning om brandventilation

Derfor er brandventilation nyttigt

Brandventilation løser flere problematikker

Et ABV-anlæg bortleder røg og røggas fra en brand i en bygning og kan derved opfylde ét eller flere formål: 

 

 • Øget personsikkerhed: 
  Anlægget holder flugtvejene røgfrie under en evakuering, hvilket giver bedre sigtbarhed og letter evakueringen for de tilstedeværende mennesker.
 • Bedre sikring mod brand af specifikke bygningsdele
  ABV-anlæg sikrer, at røggas og røg ikke opvarmer bestemte bygningsdele og beskytter dem mod at styrte sammen. Kan desuden installeres i enkelte zoner og i hele bygninger.
 • Hindring af brandudbredelse fra et røglag
  Med korrekt brandventilation sikres det, at røglag ledes væk, så bygningsdele ikke antændes af varmen fra røglaget.
 • Effektiv røgudluftning
  Røgudluftningsanlæg anvendes desuden også for at holde Beredskabets indsatsveje som adgangsveje og trapperum røgfri.
 • Bedre udluftning i hverdagen
  Brandventilation kan indarbejdes naturligt som loftvinduer, så det benyttes til bedre ventilation i dagligdagen.

Brandventilation og ABA-anlæg i samspil

Brandventilationsanlæg (ABV-anlæg) kan fungere som supplering til ABA-anlæg, hvor ABV-anlægget sørger for en effektiv ventilation i tilfælde af brand.

Når ABV-anlæg er installeret i et område overvåget af ABA-anlæg, skal ABA-anlæg kunne aktivere ABV-anlægget. Det skal dog også kunne aktiveres manuelt af redningsberedskabet.  

 

Gør flugtvejene sikre med varmeluftsluser

I tilfælde af brand kan selv flugtvejene blive ramt af høje temperaturer og tæt røg.

Varmeluftsluserne er også et separat system, der blot er en del af det større brandtekniske system. Varmeluftluser installeres typisk i de indendørs flugtvejstrapper og flugtveje og igangsættes af ABA-anlægget, hvis temperaturerne bliver for høje til en sikker evakuering og personfærdsel.

Luftsluserne åbnes ud til, så varmen sendes ud af bygningen. Varmeluftsluser er derved vigtig for personsikkerheden og bruges til at rede folk sikkert ud af bygningen i tilfælde af brand.

Flere gode råd mod indbrud!

Vi har samlet den bedste viden om hvordan du selv kan formindske tyvens chancer for indbrud i netop din bolig.

VIS MIG DE GODE RÅD

Ofte stillede spørgsmål

1. Hvad skal der tages højde for ved automatisk brandventilation?

Det endelige valg af ABV-anlæg bør i høj grad afhænge af både bygningens anvendelse, størrelse og personantal, samt hvilken brandklasse, en certificeret brandrådgiver har vurderet bygningen til at være i.

Nogle af de ABV-anlæg som vi tilbyder indeholder vinduer som del af en totalløsning, andre anlæg skal kobles på vinduer, døre eller facader. Som standard testes vindue og motor dog altid sammen.

Vi installerer gerne hele anlægget, hvor vi får koblet vinduer og døre sammen og får det programmeret til ét sammenhængende system. Desuden sørger vi både for sikkerhedstest samt for den nødvendige ibrugstagningstilladelse, der er den sidste vigtige del før brug.

 

2. Hvordan aktiveres brandalarmen?

ABV-anlæg kan både laves med og uden brandalarm. Det vil sige, at de to systemer ikke som sådan hænger sammen, men at vi alligevel tilbyder kompatible løsninger, der taler sammen i tilfælde af brand.

Derved kan ABV-anlægget både aktiveres via signal fra et ABA-anlæg, gennem røgdetektorer og/eller ved hjælp af en manuel aktivering ved betjeningspanelet.

3. Hvilke lovkrav er der gældende for ABV-anlæg?

Der findes en række forskellige lovkrav gældende for de forskellige typer af bygninger. Desuden er der forskellige lovkrav gældende alt afhængigt af, om ABV-anlægget installeres med eller uden en brandalarm. Derfor er det vigtigt at undersøge, hvilken lovgivning der netop er gældende for din bygning.

ABV-anlægget skal følge brandreglementet (BR18) efter den angivne brandklasse, og derudover opererer vi efter DBI 027, der er den europæiske standard i forbindelse med installation af ABV-anlæg.

 

4. Hvor stort bør åbningsarealet være?

Det nødvendige åbningsareal afhænger af flere forskellige faktorer. Både bygningens areal, anvendelse og brandklasse bør derfor tages i betragtning, når det totale åbningsareal bestemmes.

Åbningsarealet per opluk afhænger også af flere faktorer, herunder vinduets størrelse, motorens slaglængde samt vinduesåbningens vinkel. Bemærk at åbningsarealet også fremgår af røglemmenes CE-mærkning.

 

5. Hvilken type motor skal styre oplukket?

Når det kommer til motortype, vil valget i høj grad være påvirket af, hvilken type vinduer du har fået installeret. Både fabrikant, rammedimensioner og vægt lige såvel som placeringen af vinduerne, altså om de er top-, bund-, sidehængte eller ovenlysvinduer vil have indflydelse på valget af motor.

Jo flere oplysninger vi har om dine eksisterende vinduesinstallationer, jo mere præcise udregninger kan vi lave til, hvilken type motor der bedst vil egne sig.

Top

Kontakt os - Døgnvagt service

Din besked sendes - vent venligst