Liste over mest brugte sikringsbegreber i 2024

Velkommen til vores oversigt over de mest anvendte sikringsbegreber.

Vi har oprettet listen for at hjælpe dig med at forstå og navigere i den komplekse verden af sikringsbegreber. Vi forstår, at der ofte opstår tvivl om forskellige begreber og forkortelser inden for sikringsområdet, og det er netop derfor, vi har udarbejdet denne liste til dig.

Vi håber listen kan fungere som en god reference, når du støder på ukendte udtryk. Vi vil løbende opdatere og udvide listen for at sikre, at den dækker alle nødvendige begreber og forbliver en troværdig kilde.

Bemærk: Vi opfordrer dig til at kontakte os, hvis der er specifikke begreber, du ønsker, at vi skal tilføje til listen.

 

1. Overordnet begreber

2. Adgangskontrol

3. Brandsikring

4. Dørautomatik

5. Låse & Nøgler

6. Tyverialarm

7. Videoovervågning

 

 

1. Overordnet begreber:

 

Beredskabsplan beskriver hvordan man skal håndtere en krisesituation eller en nødsituation. Denne plan identificerer potentielle farer og trusler, fastlægger ansvar og handlinger, der skal træffes, og beskriver procedurer for kommunikation, evakuering og genopretning.

 

Bygningsreglementet er en samling af regler og krav, som fastsætter standarderne for byggeri i Danmark. Reglementet omfatter tekniske krav til bygningskonstruktioner, installationer og materialer, samt krav til sikkerhed, sundhed og miljø. Bygningsreglementet opdateres løbende for at afspejle ny teknologi, ændrede standarder og lovgivning, og det skal overholdes af alle, der bygger eller renoverer bygninger i Danmark.

 

Integrerede sikring er en tilgang, hvor forskellige sikkerhedssystemer arbejder sammen på en koordineret måde. Ved at kombinere teknologier og metoder opnås en dybere indsigt og mere effektiv respons på trusler. Denne holistiske strategi sikrer, at svagheder i ét system kan kompenseres af styrker i et andet, hvilket resulterer i en mere robust samlet sikkerhedsløsning.

 

Sikringsniveauer i 'Forsikring & Pension' refererer til den grad af beskyttelse, som forsikringskunder har i deres forsikringsdækning. Der er fem sikringsniveauer, der angiver forskellige maksimale beløb, som kunderne kan modtage fra Sikringsfonden afhængigt af forsikringsdækningstypen. Højere sikringsniveauer giver større beskyttelse, men kan også have højere præmier og omkostninger.

 

Risikovurdering er en systematisk proces, der identificerer og vurderer potentielle trusler og sårbarheder i en virksomhed for at bestemme den samlede risiko.

 

Sikkerhedspolitik er en formel retningslinje eller et dokument, der fastlægger organisationens tilgang og forventninger til sikkerhed, herunder roller, ansvar og procedurer. 

  

 

2. Adgangskontrol:

 

Adgangsniveauer refererer til forskellige niveauer af adgangsrettigheder, der tildeles forskellige brugere eller grupper. Dette sikrer, at kun autoriserede personer har adgang til bestemte områder. 

 

ADK-anlæg er en forkortelse for adgangskontrolanlæg og er en sikkerhedsforanstaltning, der begrænser adgangen til et område, en bygning, et system eller en ressource til kun at tillade adgang til autoriserede personer.

 

Biometrisk adgangskontrol er en form for adgangskontrol, hvor der anvendes biometriske egenskaber for at identificere en person. Biometri henviser til unikke kendetegn ved en persons fysiske eller adfærdsmæssige træk, såsom fingeraftryk, ansigtstræk, øje eller stemme.

 

Elektronisk nøgle er digitale koder, brikker eller kort, der bruges til at åbne låse i adgangskontrolsystemer. Disse nøgler kan programmeres til at give adgang til specifikke områder og kan nemt administreres og revideres.

 

Hændelseslogning involverer registrering og opbevaring af information om adgangsaktiviteter, herunder tidspunkter for adgangsforsøg, godkendelser, fejl eller alarmudløsninger. Hændelseslogning er nyttig til overvågning og fejlfinding i adgangskontrolsystemet.

 

RFID står for "Radio Frequency Identification", og en RFID-chip er en elektronisk enhed, der bruger radiobølger til at kommunikere og identificere objekter.

 

Offline ADK er en løsning inden for adgangskontrol, hvor adgangsrettighederne administreres og verificeres på et isoleret system, som ikke er tilsluttet et IP-netværk.

 

Tailgating er når en uautoriseret person følger efter en autoriseret person ind i et sikret område uden selv at bruge legitimationsoplysninger. Det er en almindelig sikkerhedsrisiko i adgangskontrolsystemer.

 

Tovejs-autentifikation (også kendt som 2FA) er en metode til adgangskontrol, der kræver to forskellige former for identifikation eller godkendelse for at få adgang til et system. Dette kan omfatte kombinationen af f.eks. ​​en adgangskode og fingeraftryk.

 

Væglæser er monteret på en væg i adgangskontrolsystemer, der læser legitimationsoplysninger som adgangskort eller nøglebrikker. Den kommunikerer med det centrale system for at godkende eller afvise adgang. Typer inkluderer RFID, NFC (f.eks. til mobil-enheder) og magnetstribe-læsere.

 

Zonestyring i adgangskontrol refererer til opdelingen af ​​et område i forskellige zoner med individuelle adgangsregler. Dette gør det muligt at begrænse adgangen til bestemte områder og øge sikkerheden ved at give differentieret adgang til forskellige brugere. 

  

 

3. Brandsikring:

 

ABA-Anlæg står for "Automatisk Brandalarmanlæg" og er en type brandsikringssystem, som består af en række sensorer og detektorer, som automatisk kan registrere brand eller røg i en bygning, meget hurtigere end en "normal" brandalarm.

 

ABDL-Anlæg er en forkortelse for "Automatisk Branddørlukningsanlæg", hvilket normalt består af en række branddøre, der er udstyret med automatiske dørlukkere og røgdetektorer, som kan registrere en brand og udløse lukningen af dørene.

 

ABV-Anlæg står for brandventilation og formålet er at fjerne varme, røg og farlige gasser fra en bygning ved hjælp af specielle ventilationskanaler og -ventiler.

 

AGA-Anlæg står for "Automatisk Gasalarmanlæg" og er en type brandsikringssystem, som kan detektere og advare mod farlige gasudslip i en bygning.

 

AVA-Anlæg står for "Automatisk Varslingsanlæg" og er en type brandsikringssystem, som består af en række sirener og højttalere, der udsender en højrøstet alarm, når der opdages røg eller brand i en bygning. 

 

ASP-anlæg står for "Automatisk Sprinkleranlæg" og er en type brandsikringssystem, som består af en række sprinklerhoveder, der er placeret i bygningens loft eller vægge og forbundet til en central styreenhed og vandforsyning.

 

ARS-Anlæg står for "Automatisk Røgudsugningsanlæg" og er en type brandsikringssystem, som kan hjælpe med at fjerne røg og farlige gasser fra en bygning i tilfælde af en brand.

 

AVS-Anlæg står for "Automatiske Sprinkleranlæg" og er en form for brandsikringssystem, der anvender sprinklerhoveder til at sprede vand og slukke en brand i en bygning.

  

BDA-Anlæg står for "branddetekteringsanlæg" og bliver anbefalet til mindre virksomheder som ikke har behov for et større brandalarmanlæg (ABA-anlæg), hvilket ofte er en stor økonomisk post. Med et DBA-anlæg har du mulighed for at have branddetektering på nogle enkelte områder eller lokaler, hvor der er højere risiko for brand.

 

Brandcelle er et afgrænset område i en bygning designet til at begrænse spredningen af brand og røg. Dette opnås ved at bruge brandresistente materialer og konstruktioner. Formålet er at beskytte bygningens øvrige dele og give mere tid til sikker evakuering.

 

Branddøre er en særlige type døre, der er designet til at modstå brand og forhindre brandspredning i en bygning. De er ofte udstyret med tætningslister, som kan forhindre røg og flammer i at passere gennem døren, og kan have en automatisk lukkefunktion, som aktiveres af en brandalarm.

 

Brandklasse er en klassifikation, der angiver brandegenskaberne for materialer. Den baseres på materialernes evne til at modstå brand og deres bidrag til flammespredning. Klassificeringen hjælper med at bestemme, hvor egnede materialer er til forskellige anvendelser i byggeriet.

 

Brandtilsyn er en inspektion af en bygning eller et område for at sikre, at der er tilstrækkelige og korrekte brandsikkerhedsforanstaltninger på plads. Brandtilsyn udføres normalt af brandinspektører eller andre autoriserede eksperter fra lokale brandmyndigheder.

 

Evakueringsplan er en detaljeret plan, der viser den anbefalede procedure og ruter for personer at forlade en bygning sikkert i nødsituationer, som f.eks. brand. Planen inkluderer ofte placeringen af flugtveje, nødudgange og samlingspunkter.

 

Flugtveje er forudbestemte og sikre ruter i en bygning eller et område, der giver personer mulighed for hurtigt at evakuere i nødsituationer, som f.eks. brand. Flugtveje er designet til at være fri for forhindringer og tydeligt markeret for at sikre en effektiv evakuering.

 

Trådløse brandalarmer er en type brandalarmsystem, hvor sensorer og detektorer kommunikerer med kontrolpanelet via trådløs teknologi i stedet for kabler. Trådløse brandalarmer er ofte mere fleksible og nemmere at installere end kablede systemer, da de kræver mindre kabelføring og kan opsættes hurtigere og mere bekvemt.

 

4. Dørautomatik

 

Automatisk skydedør er en dør, der bevæger sig horisontalt for at åbne og lukke. Den drives af en motor og aktiveres ofte ved hjælp af sensorer, hvilket gør det muligt for den at åbne og lukke automatisk, når nogen nærmer sig.

 

Aktiveringszone er området foran en automatisk dør, hvor sensorer kan detektere en person eller et objekt. Når noget detekteres i denne zone, aktiveres døren for at åbne.

 

Døråbner er en enhed, ofte elektronisk, der automatisk åbner en dør. Den kan aktiveres ved tryk på en knap, en fjernbetjening eller en sensor.

 

Dørgreb med nødåbning tillader åbning modsat den normale retning under nødsituationer. Det ydre dørgreb frakobles fra låsen ved bestemte signaler, så døren kan åbnes mod nødudgangen.

 

Sikkerhedszone er et bestemt område foran eller ved siden af en automatisk dør, hvor døren ikke vil lukke, hvis en person eller et objekt detekteres, for at forhindre klemning eller skade.

 

Kraftbegrænser er en funktion i dørautomatik, der begrænser den mængde kraft, en dør kan anvende ved åbning eller lukning, for at forhindre skader på personer eller ejendom.

 

Nødåbning er en mekanisme eller funktion, der gør det muligt at åbne en automatisk dør manuelt i tilfælde af strømafbrydelse, systemfejl eller anden nødsituation.

 

 

 

5. Låse & Nøgler

 

Bankenøgler er en specielt udformet nøgle, der bruges i en teknik kendt som "lock bumping". Ved at indsætte nøglen i en lås og anvende et skarpt slag eller "bank" mod den, kan tumblerne i låsen forskydes, hvilket gør det muligt at dreje nøglen og åbne låsen. Det har været et udbredt trick som tyve brugte på ældre låsesystemer.

 

Biometriske låse er låse, der bruger unikke biologiske data, som f.eks. fingeraftryk, ansigtsgenkendelse eller øjeniris-scanning, til at give adgang. Den tilbyder en høj grad af sikkerhed, da biometriske data er unikke for hver person.

 

Mekaniske låse er traditionelle låse, der fungerer ved hjælp af fysiske nøgler og en tumbler-mekanisme. Den kræver ingen elektricitet eller elektronik for at fungere og er baseret på nøglens fysiske form og låsens indre struktur.

 

Elektronisk låsesystem er låse, der bruger elektriske funktioner til at aktivere eller deaktivere låsemekanismen. Den kan styres ved hjælp af tastaturer, kortlæsere, fjernbetjeninger eller andre elektroniske enheder og kræver en strømkilde.

 

Hovednøglesystem er et system, hvor en enkelt nøgle (hovednøglen) kan åbne alle låse i systemet, mens andre nøgler kun kan åbne specifikke låse. Dette gør det nemmere for administratorer at styre adgangen til flere områder med en enkelt nøgle.

 

Smart elektronisk dørlås er en moderne lås, der bruger elektronik til at styre adgangen til en dør. I stedet for en traditionel nøgle kan døren låses op med en PIN-kode, nøglekort, fjernbetjening eller mobil app. Mange elektroniske dørlåse tilbyder også funktioner som tidsbaseret adgang, log over adgangshistorik og muligheden for fjernstyring.


 

6. Tyverialarm:

 

AIA-Anlæg står for "Automatisk IndbrudsAlarm" og er det faglige begreb for en tyverialarm eller erhvervsalarm. AIA-systemer er en vigtig del af sikkerhedsplanen for mange bygninger og kan hjælpe med at afskrække potentielle indbrudstyve og minimere skader og tab i tilfælde af en indbrudshandling.

 

Centralenhed er hjertet i tyverialarmen og koordinerer alle systemets komponenter. Den modtager signaler fra forskellige detektorer og sensorer og beslutter, baseret på disse input, om der skal udsendes en alarm.

 

Detektor & Sensor er enheder i alarmsystemet og designet til at registrere specifikke aktiviteter eller forhold, som f.eks. bevægelse, åbning af døre/vinduer eller glasbrud. Når en detektor eller sensor registrerer en usædvanlig hændelse, sender den et signal til centralenheden.

 

GSM-alarmer er en type tyverialarm, der bruger mobilnetværket til at kommunikere med alarmsystemet. GSM står for "Global System for Mobile Communications", som er den standard, der bruges af mobiltelefoner verden over.

 

Lokale tyverialarmer er en type tyverialarm, som er installeret og fungerer uafhængigt af en ekstern overvågningscentral eller alarmcentral. Når tyverialarmen udløses, aktiveres en højlydt sirene eller alarm i bygningen, som skal afskrække tyven og advare personer i området. Denne type alarm anbefales ikke til erhverv.

 

Overvåget tyverialarmer er en type tyverialarm, der er forbundet til en ekstern overvågningscentral eller alarmcentral. Når alarmen udløses, modtager alarmcentralen en besked om alarmen, og der sendes, hvis aftalt, en sikkerhedsvagt til stedet for at undersøge og tage de nødvendige handlinger.

 

Kontrolcentralen er en centraliseret platform eller station, hvor alle overvågnings- og sikkerhedssystemer for en bygning eller et område samles og administreres. En kontrolcentral har normalt et team af specialiserede operatører, der overvåger de forskellige systemer og tager de nødvendige handlinger, hvis en alarm udløses.

 

Sabotagebeskyttelse er en sikkerhedsfunktion i alarmsystemet, der udløser en alarm, hvis nogen forsøger at tvinge, ændre eller ødelægge en del af systemet. Dette sikrer, at forsøg på at omgå eller deaktivere alarmen bliver håndteret.

  

Vagtudrykning er en betegnelse for den handling, hvor en sikkerhedsvagt fra en overvågningscentral sendes ud til en ejendom, eller en lokalitet, hvor en tyverialarm er blevet udløst. Formålet med vagtudrykning er at undersøge og vurdere, om der er tale om et reelt indbrud eller en falsk alarm, og at tage de nødvendige handlinger i henhold til de instruktioner og procedurer, der er aftalt med ejeren. 

 

 

7. Videoovervågning:

 

TVO-Anlæg står for TV-overvågning og er et videoovervågningssystem, der anvender tv-kameraer til at overvåge og optage aktiviteter i en bygning, et område eller en offentlig plads. TVO-systemet kan bestå af et eller flere kameraer, der er strategisk placeret i det overvågede område og forbundet til en central overvågningsenhed.

 

ANPG står for "Automatisk NummerPladeGenkendelse" (også kendt som "ANPR: Automatic Number Plate Recognition" eller "LPR: License Plate Recognition") og er en teknologi, der anvender kameraer og billedgenkendelsessoftware til at registrere og identificere nummerplader på køretøjer.

 

Analog video er en ældre teknologi til overførsel af video- og lydsignaler. Imidlertid er den analoge teknologi efterhånden blevet erstattet af digitale teknologier, som har forbedret billedkvaliteten og gjort det muligt at overføre video og lyd mere effektivt og pålideligt.

 

Antimasking er en funktion i visse videoovervågningssystemer, som er designet til at opdage og rapportere forsøg på at blokere eller dække kameraets synsfelt. Når antimasking registrerer en ændring i kameraets synsfelt, udløser det normalt en alarm og sender en meddelelse til den ansvarlige for videoovervågningssystemet.

 

Bullet-kameraer har en karakteristisk cylindrisk form og er en type videoovervågningskamera der typisk monteret på vægge eller lofter og er ofte vandtætte og vejrbestandige, hvilket gør dem ideelle til udendørs brug i forskellige vejrforhold.

 

CCTV står for Closed Circuit Television, som på dansk betyder "Lukket TV-kreds". CCTV henviser til et videoovervågningssystem, som normalt består af et eller flere kameraer, der optager og sender video til en skærm eller en optager, som er forbundet til et lukket kredsløb.

 

Dome-kameraer er en type videoovervågningskamera, der er designet til indendørs eller udendørs brug og har en halvkugleformet eller kuppellignende beskyttelseshætte, som dækker kameraet. Dome-kameraer er ofte mere diskrete og æstetisk tiltalende end andre typer overvågningskameraer.

 

Intelligent videoanalyse er en teknologi, der bruger softwarealgoritmer til at analysere videooptagelser og automatisk identificere specifikke begivenheder eller mønstre i videostrømmen. Det kan også kaldes for "videoanalyse", "video intelligence" eller "video analytics".

 

IP-videoovervågning er et digitalt videokamera, der bruger internettet via et lokalt netværk til at sende og modtage data. I modsætning til traditionelle analoge kameraer kan IP-kameraer direkte tilsluttes netværket, hvilket gør det muligt for brugere at få adgang til live eller optaget video fra enhver internetforbundet enhed.

 

Termografikameraer, også kendt som et varmekamera, er en type videoovervågningskamera, der bruger infrarød teknologi til at måle varmen i et område eller en genstand og konvertere det til et synligt billede. De kan opdage temperaturforskelle på så lidt som 0,05 °C og kan vise temperaturen på en farvekort, hvor de varmeste områder vises i rødt og de koldeste områder i blåt.

 

Tv-lovgivningen regulerer brugen af videoovervågning hos private, erhverv og offentlige instanser. Den fastsætter regler for formål, opbevaring og information om overvågning. Lovgivningen er primært baseret på databeskyttelsesloven og overvågningsbekendtgørelsen.

Privat indbrudssikring

Hvilke artikler vil du læse?

75623

Derfor er brandsikring ved ombygning en udfordring

Sikkerhedsbelysning: Regler & vigtige produkter

Kend de lovgivningsmæssige krav og nødvendigheden af vedligeholdelse af nødbelysning

Brandsikring af stråtag - 5 gode huskeregler

Undgå brandrisici ved stråtaget med forståelse for lovgivningen og de bedste huskeregler

Det skal du vide om passiv brandsikring

Kend forskellen på passiv og aktiv brandsikring, og hvordan du sikrer dit byggeri med de rette materialer

Sikkerhed & arbejdsmiljø på en byggeplads

Kend de vigtigste regler og nødvendigheden af en grundig sikkerhedsplan på byggepladsen.

Liste over mest brugte sikringsbegreber i 2024

Vi har samlet de mest udbredte begreb og forkortelser i sikringsbranchen på en overskuelig liste.

Sådan undgår du bedst muligt brand i el-installationer

Få fem gode råd til hvad du skal tjekke efter for at mindske chancen for brand

Sikring af butik eller kontor efter lukketid

Få inspiration til udarbejdelse af tjekliste efter fyraften, så tyveri bedre undgås

Overblik over brandklasser ved byggeri (BR18)

Letlæselig guide af de danske og europæiske brandklasser

Regler om ABA anlæg: Ofte stillede spørgsmål

Vi svarer på de mest spurgte spørgsmål om ABA-anlæg regler.

Sådan undgår du falsk alarm fra røgalarmen

Læs hvorfor din røgalarm giver falsk alarm, selvom den er placeret korrekt.

Indbrudssikring med smart home produkter

Sådan bruger du smart home til, at holde tyven væk fra din bolig.

Hvilken alarm skal jeg vælge til hjemmet?

Udvalget af alarmsystemer er mange - vi giver dig overblikket og de bedste råd til valg af alarm.

Indbrud mens man er hjemme?

Sådan bør du forholde dig, hvis tyven bryder ind mens du sover.

Udendørsbelysning kan modvirke indbrudsforsøg

Få god lys omkring boligen og gør det sværere for indbrudstyven.

Oversigt over certificeringer til sikringsskabe

Få kendskab til hvilke certificeringer er vigtige for dig.

Er det farlig at oplade elbilen via stikkontakten?

Gode råd før du sætter elbilen til opladning i f.eks. sommerhuset.

Problemer med at åbne dit sikringsskab?

Vi giver dig 5 gode råd til hvad du skal tjekke.

Derfor skal du udskifte RUKO 500 & 600

Læs hvorfor du bør udskifte til et nyere låsesystem.

Hvilke regler gælder ved varmt arbejde på byggepladser?

Få indblik i hvem har ansvaret og hent gratis aftaleblanket.

Det skal du vide før du køber røgalarmer

Få placeret røgalarmen korrekt så den virker hver gang.

Guide til brandsikkerhed i bygningsreglementet

Få overblikket over hvad du skal være opmærksom på.

Håndværkerfradrag ved køb af tyverialarm

Kend de forskellige betingelser for at bruge ordningen.

Oversigt over alle sikringsniveauer hos F&P

Få indblik i hvad hver enkelt sikringsklasse indeholder.

Alt hvad du skal vide om skalsikring

Se forskellen på skalsikring, cellesikring & objektsikring

Hvordan kan tyveri på arbejdet undgås?

Få indsigt i hvilke ting bliver stjålet og hvordan det kan undgås.

Sådan undgår du indbrud i varevognen

Tyve har opdaget at indbrud i varevogne er meget nemmere end i boliger.

Tyverisikring af både

Undgå at få stjålet båden med disse gode råd.

Overholder du reglerne for dit våbenskab?

Alle skydevåben skal opbevares i et godkendt og låst våbenskab.

Kommer indbrudstyven igen?

Sandsynligheden for at han gør, er måske større end du tror.

Har du købt hælervarer før?

Måske har du købt hælervarer helt uden at vide det...

Hjælper en hund mod indbrud?

Læs hvilket ansvar du har, hvis din hund bider en indbrudstyv.

Forsikring og dokumentation efter indbrud

Få styr på de rigtige papirer og dokumentation efter indbrud.

Undgå indbrud i sommerhuset

Hold tyven væk fra dit sommerhus med disse gode råd.

Sådan kommer du i gang med Nabohjælp

Opdag hvordan projektet Nabohjælp kan hjælpe dit nabolag.

Gode råd hvis du skal udleje boligen

Skab de bedste rammer for dine lejere og dine ejendele.

Jeg har haft indbrud – hvad skal jeg gøre?

Få svar på dine spørgsmål efter et indbrud.

Guide til at vælge sikre låse og nøgler

Opdag om dine nøgler og låse er forældet

Hvordan arbejder tyven? [2024 Opdateret]

Lær mere om tyven og rust dig bedre mod indbrud.

Derfor er brandsikring ved ombygning en udfordring

Brandsikring af stråtag - 5 gode huskeregler

Undgå brandrisici ved stråtaget med forståelse for lovgivningen og de bedste huskeregler

Liste over mest brugte sikringsbegreber i 2024

Vi har samlet de mest udbredte begreb og forkortelser i sikringsbranchen på en overskuelig liste.

Sådan undgår du falsk alarm fra røgalarmen

Læs hvorfor din røgalarm giver falsk alarm, selvom den er placeret korrekt.

Indbrudssikring med smart home produkter

Sådan bruger du smart home til, at holde tyven væk fra din bolig.

Hvilken alarm skal jeg vælge til hjemmet?

Udvalget af alarmsystemer er mange - vi giver dig overblikket og de bedste råd til valg af alarm.

Udendørsbelysning kan modvirke indbrudsforsøg

Få god lys omkring boligen og gør det sværere for indbrudstyven.

Oversigt over certificeringer til sikringsskabe

Få kendskab til hvilke certificeringer er vigtige for dig.

Er det farlig at oplade elbilen via stikkontakten?

Gode råd før du sætter elbilen til opladning i f.eks. sommerhuset.

Problemer med at åbne dit sikringsskab?

Vi giver dig 5 gode råd til hvad du skal tjekke.

Derfor skal du udskifte RUKO 500 & 600

Læs hvorfor du bør udskifte til et nyere låsesystem.

Det skal du vide før du køber røgalarmer

Få placeret røgalarmen korrekt så den virker hver gang.

Håndværkerfradrag ved køb af tyverialarm

Kend de forskellige betingelser for at bruge ordningen.

Tyverisikring af både

Undgå at få stjålet båden med disse gode råd.

Overholder du reglerne for dit våbenskab?

Alle skydevåben skal opbevares i et godkendt og låst våbenskab.

Hjælper en hund mod indbrud?

Læs hvilket ansvar du har, hvis din hund bider en indbrudstyv.

Undgå indbrud i sommerhuset

Hold tyven væk fra dit sommerhus med disse gode råd.

Sådan kommer du i gang med Nabohjælp

Opdag hvordan projektet Nabohjælp kan hjælpe dit nabolag.

Gode råd hvis du skal udleje boligen

Skab de bedste rammer for dine lejere og dine ejendele.

Guide til at vælge sikre låse og nøgler

Opdag om dine nøgler og låse er forældet

Sikkerhedsbelysning: Regler & vigtige produkter

Kend de lovgivningsmæssige krav og nødvendigheden af vedligeholdelse af nødbelysning

Det skal du vide om passiv brandsikring

Kend forskellen på passiv og aktiv brandsikring, og hvordan du sikrer dit byggeri med de rette materialer

Sikkerhed & arbejdsmiljø på en byggeplads

Kend de vigtigste regler og nødvendigheden af en grundig sikkerhedsplan på byggepladsen.

Sådan undgår du bedst muligt brand i el-installationer

Få fem gode råd til hvad du skal tjekke efter for at mindske chancen for brand

Sikring af butik eller kontor efter lukketid

Få inspiration til udarbejdelse af tjekliste efter fyraften, så tyveri bedre undgås

Overblik over brandklasser ved byggeri (BR18)

Letlæselig guide af de danske og europæiske brandklasser

Regler om ABA anlæg: Ofte stillede spørgsmål

Vi svarer på de mest spurgte spørgsmål om ABA-anlæg regler.

Hvilke regler gælder ved varmt arbejde på byggepladser?

Få indblik i hvem har ansvaret og hent gratis aftaleblanket.

Guide til brandsikkerhed i bygningsreglementet

Få overblikket over hvad du skal være opmærksom på.

Oversigt over alle sikringsniveauer hos F&P

Få indblik i hvad hver enkelt sikringsklasse indeholder.

Alt hvad du skal vide om skalsikring

Se forskellen på skalsikring, cellesikring & objektsikring

Hvordan kan tyveri på arbejdet undgås?

Få indsigt i hvilke ting bliver stjålet og hvordan det kan undgås.

Sådan undgår du indbrud i varevognen

Tyve har opdaget at indbrud i varevogne er meget nemmere end i boliger.

Ønsker du at vide endnu mere...?

Hvis du har spørgsmål til vores artikler eller ønsker at få rådgiving om et bestemt sikringsemne, så kontakter vi dig gerne - helt uforpligtende!


Tilbage til forside
© Bagger Låse & Alarm A/S
Til toppen
// Script fra forsiden